AKTUALNOŚCI


28-05-2018 r.

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) Administratorem danych osobowych są Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o.,
34-735 Niedźwiedź Poręba Wielka 205/130,telefon: 690 072 337

2) Gorczańskie Wody Termalne Sp. z o.o. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych Osobowych –Konrad Osiniak,z którym można skontaktować się poprzez e-mail:ko.pdpo@gmail.comw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających z umowy spółki zgodnie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4) Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane przez okres nie­zbędny do wyko­na­nia umowy. Okres prze­twa­rza­nia może zostać każ­do­ra­zowo prze­dłu­żony o okres przedaw­nie­nia rosz­czeń, jeżeli prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych będzie nie­zbędne dla docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed takimi rosz­cze­niami przez Spółkę. Po tym okre­sie Pani­/Pana dane oso­bowe będą prze­twa­rzane jedy­nie w zakre­sie i przez okres wyni­ka­jący z prze­pi­sów prawa, w szcze­gól­no­ści prze­pi­sów o rachun­ko­wo­ści. Dane prze­twa­rzane w opar­ciu o wyra­żoną zgodę będą prze­twa­rzane do czasu jej wyco­fa­nia, jed­nak nie dłu­żej niż przez czas nie­zbędny do wyko­na­nia umowy.

5) Pani/Panadane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

– dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz administratora

– operatorom pocztowym i kurierom,

– bankom w zakresie realizacji płatności,

– podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy,

– organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Spółkęw celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

GWTermy.pl

14-12-2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja

GWTermy.pl

29-09-2017 r.

Informacja o złożonych wnioskach

Informacja o wnioskach

GWTermy.pl

07-09-2017 r.

Sprostowanie

Sprostowanie

 

GWTermy.pl

07-09-2017 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu

Odpowiedź na zapytanie

Opis Postępowania

Ogłoszenie o sprostowaniu

GWTermy.pl

08-08-2017 r.

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Ogłoszenie

Opis postępowania

Informacja o PPP

 

GWTermy.pl

13-06-2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

GWTermy.pl

05-04-2017 r.

Informacja o złożonych wnioskach o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Informacja o złożonych wnioskach

 

GWTermy.pl

23-02-2017 r.

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane

Ogłoszenie

Opis Postępowania

Informacja o PPP

GWTermy.pl

06-02-2017 r.

Informacja o odwołaniu postępowania

Informacja odwołaniu postępowania


 

 

GWTermy.pl

18-01-2017 r.

Informacja o złożonych wnioskach o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Informacja o złożonych wnioskach


 

 

GWTermy.pl

09-12-2016 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu

Ogłoszenie o sprostowaniu


 

 

GWTermy.pl

12-07-2016 r.

Informacja o odwołaniu postępowania

Informacja o odwołaniu postępowania

 

 

 

GWTermy.pl

25-05-2016 r.

Ogłoszenie o sprostowaniu 

Ogłoszenie o sprostowaniu

 

 

 

GWTermy.pl